Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Contoh Soal Ujian Sekolah PAI Kelas 6 SD Tahun 2019/2020

Download soal ujian sekolah PAI PDF tahun 2019/2020

Contoh Soal Ujian Sekolah PAI Kelas 6 SD Tahun 2019/2020 - Ujian Sekolah di Jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat terdiri dari Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Sekolah (US). USBN SD terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Matematika. Sedangkan US terdiri dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Agama Islam (PAI).

Lulus dan mendapatkan Nilai USBN dan Nilai US yang bagus merupakan keinginan setiap peserta didik. Untuk memperoleh hasil yang baik tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, maka rajinlah belajar dan banyak berlatih mengerjakan soal. Salah satu sarana latihan menghadapi USBN dan US adalah dengan banyak mempelajari soal try out dan membaca kisi-kisi soal USBN/US.

Berdasarkan kisi-kisi Ujian Sekolah (US) Kelas 6 SD, Soal US PAI menggunakan materi irisan, KTSP atau Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

Belajar mengisi kunci jawaban dan memahami tata tertib ujian sekolah juga hal yang sangat penting, hal ini untuk menghindari kesalahan penulisan identitas peserta didik seperti nama, tanggal lahir, tanda tangan, nomor ujian, dll.

Sebagai refrensi belajar menghadapi USBN dan US tahun pelajaran 2019/2020, berikut ini contoh soal ujian sekolah PAI. Soal ini diambil dari Soal US Kelas 6 Tahun Pelajaran 2018/2019. Selain itu, soal ini juga dapat di download secara gratis dalam format file PDF pada link tautan di akhir artikel ini.

Baca Juga :

Contoh Soal Ujian Sekolah PAI SD Kelas 6

A. Soal Pilihan Ganda

1. Hari kiamat adalah peristiwa . . .
A. hancurnya alam semesta beserta isinya
B. meninggalnya manusia di muka bumi
C. rusaknya alam semesta karena bencana
D. musnahnya makhluk hidup karena peristiwa tsunami

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) yaumul hisab
2) yaumul mizan
3) yaumul mahsyar
4) yaumul qisas
5) yaumul liqo

Yang termasuk nama-nama hari kiamat adalah . . .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 1, 3 dan 4
D. 2, 3 dan 4

3. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) banyak ulama muslim yang wafat
2) kejahatan semakin sedikit di muka bumi
3) ilmu agama dianggap tidak penting
4) maksiat makin terang-terangan

Yang merupakan tanda-tanda hari akhir adalah . . .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 1, 3 dan 4
D. 2, 3 dan 4

4. Perhatikan pernyataan berikut!
1) semakin mencintai dunia untuk mencari nafkah
2) kita bertambah yakin dengan kebesaran Allah SWT
3) kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan
4) bersikap jujur dan disiplin dalam melakukan pekerjaan

Yang merupakan hikmah beriman kepada hari akhir adalah . . .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 1, 3 dan 4
D. 2, 3 dan 4

5. Menurut istilah, makna zakat adalah . . .
A. menyerahkan
B. mensucikan
C. menghalalkan
D. menginfakkan

6. Zakat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu . . .
A. zakat fitrah dan zkat jiwa
B. zakat maal dan zakat nisab
C. zakat fitrah dan zakat  nisab
D. zakat fitrah dan zakat maal

7. Perhatikan tabel berikut!

soal ujian sekolah agama islam sd kelas 6 2019

Pasangan ayat dan arti yang benar pada tabel tersebut adalah . . .
A. 1-c, 2-a, 3-d, dan 4-b
B. 1-c, 2-a, 3-b, dan 4-d
C. 1-c, 2-d, 3-b, dan 4-a
D. 1-c, 2-d, 3-a, dan 4-b

8. Perhiatikan Q.S Al Kafirun ayat 3 berikut!

soal ujian sekolah agama islam sd kelas 6 2020

Hukum tajwid dari kata yang digaris bawahi secara berurutan adalah . . .
A. iqlab dan qalqalah sugra
B. ikhfa' dan qalqalah kubra
C. izhar dan qalqalah kubra
D. idgam dan qalqalah sugra

9. Perhatikan potongan ayat di bawah ini!

soal ujian sekolah agama islam sd dan kunci jawaban

Bacaan potongan ayat di atas adalah . . .
A. lakumul islaama diinaa
B. lakumul izlaama diinaa
C. lakumul aslaama diinaa
D. lakumul azlaama diinaa

10. Perhatikan potongan ayat di bawah ini!

soal ujian sekolah pai sd dan kunci jawaban

Lanjutan potongan ayat di atas adalah . . .

soal try out pai sd kelas 6 2019 dan kunci jawaban


11. Perhatikan tabel di bawah ini!

soal try out pai sd kelas 6 2020 dan kunci jawaban

Potongan ayat yangs sesuai dengan artinya ditunjukkan oleh nomor . . .
A. 1-a, 2-b, 3-c, dan 4-d
B. 1-b, 2-d, 3-a, dan 4-c
C. 1-c, 2-a, 3-b, dan 4-d
D. 1-d, 2-c, 3-a, dan 4-b

12. Perhatikan tabel di bawah ini!

prediksi soal usbn pai sd 2019

Dari tabel di atas yang merupakan contoh Qada ditunjukkan oleh nomor . . .
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 2 dan 5

13. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat
2) rumah dibuat oleh manusia
3) kematian pasti datang
4) ayam berkokok di pagi hari
5) penggundulan hutan oleh manusia

Dua pernyataan yang berkaitan dengan beriman kepada Qadar adalah . . .
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 1 dan 3
D. 4 dan 5

14. Pernyataan berikut yang merupakan takdir muallaq adalah . . .
A. kematian akan menimpa manusia
B. bumi beredar pada porosnya
C. hujan lebat mengakibatkan banjir
D. supaya pintar harus rajin belajar

15. Perhatikan 5 contoh perilaku hidup di bawah ini!
1) saling tolong menolong sesama manusia
2) bersikap acuh tak acuh kepada semua orang
3) berbicara yang baik dan tidak berkata kasar
4) diam saja bila tidak dimintai pertolongan
5) membiarkan orang lain yang ditimpa musibah

Dua pernyataan yang berkaitan dengan beriman kepada Qadar adalah . . .
A. 1 dan 3
B. 2 dan 4
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5

16. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
1) melapangkan rejeki dan menenangkan hati dan jiwa
2) mengingat bahwa kehidupan manusia tidak kekal
3) beribadah dengan giat seolah-olah besok akan mati
4) bertambahnya keyakinan atas kebesaran dan kekuasaan Allah SWT
5) terpeliharanya kebersihan diri sehingga terbebas dari penyakit

Pernyataan di atas, yang merupakan hikmah beriman kepada hari akhir terdapat pada nomor . . .
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2 , dan 5
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 4, dan 5

17. Pengertian infaq yang benar adalah . . .
A. mengeluarkan harta benda sesuai apa adanya
B. mengeluarkan harta benda sesuai apa hasilnya
C. mengeluarkan harta benda sesuai dengan kemampuannya
D. mengeluarkan harta benda sesuai dengan kenyataannya

18. Perhatikan tabel di bawah ini!

prediksi soal usbn pai sd 2020

Dari tabel di atas, 3 cara berinfaq dan bersedekah yang benar ditunjukkan oleh nomor . . .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 4
C. 2, 3 dan 4
D. 1, 2 dan 5

19. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) berinfaq dan bersedekah mengurangi harta kita
2) Allah SWT akan menjaga orang yang berinfaq dan bersedekah
3) berinfaq dan bersedekah akan menyusahkan orang lain
4) Allah SWT akan menambah rezeki orang yang berinfaq dan bersedekah

Dari pernyataan tersebut yang menunjukkan hikmah infaq dan sedekah adalah . . .
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4

20. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) memberi makanan
2) mengajarkan ilmu
3) memberikan uang
4) memberi nasihat
5) mendoakan orang lain

Dari pernyataan tersebut yang termasuk sedekah non materi adalah . . .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 5
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 3 dan 5

21. Perhatikan ayat di bawah ini!

download soal usbn pai sd 2019

Ayat tersebut terdapat dalam Al-Quran surat . . .
A. al maidah ayat 10
B. al baqarah ayat 183
C. al hujurat ayat 13
D. az zaumar ayat 20

22. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) beragama islam
2) berakal sehat
3) dewasa
4) kemauan sendiri
5) suci dan haid

Pernyataan di atas yang merupakan syarat wajib puasa ramadhan adalah . . .
A. 1, 2 dan 4
B. 1, 2 dan 3
C. 1, 3 dan 5
D. 1, 2 dan 5

23. Ridhanya Allah SWT tergantung pada ridha orang tua. Orang tua telah membesarkan, merawat dan mendidik kita. Kasih sayang mereka tidak akan terbandingkan dengan apapun, oleh sebab itu hormati dan sayangilah mereka.

Perilaku yang menunjukkan hormat dan sayang kepada orang tua dipraktikkan oleh . . .
A. Fatimah beserta ayah dan ibu pergi berlibur ke kampung halaman
B. Halimah mencium tangan orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah
C. Aminah menyerahkan surat undangan dari sekolah kepada orang tuanya
D. Sakinah menceritakan apa adanya tentang hasil ulangan kepada orang tuanya

24. Perhatikan pernyataan berikut!
1) puasa dapat melatih sifat sabar
2) puasa dapat melatih sikap jujur
3) puasa dapat melatih sifat hemat
4) puasa dapat menjadi sehat

Dua hikmah puasa ramadhan yang benar adalah . . .
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4

25. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
1) harun bersahabat dengan teman-temannya yang berbeda suku dan agama
2) Arman mengunjungi temannya yang dirawat di rumah sakit
3) Ahsan mengajak teman-temannya untuk mendoakan daerah yang terkena musibah
4) Hamid tetap bersahabat dengan Amar meskipun berbeda pendapat
5) Rahman mempersilakan temannya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya

Nama orang yang menerapkan perilaku toleran dalam kehidupan sehari-hari adalah . . .
A. Arman, Ahsan, dan Harun
B. Arman, Hamid, dan Rahman
C. Ahsan, Hamid, dan Harun
D. Harun, Hamid, dan Rahman

26. Rasul yang menerima kitab Zabur adalah . . .
A. Muhammad SAW
B. Daud AS
C. Musa AS
D. Isa AS

27. Kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT adalah . . .
A. injil
B. taurat
C. al quran
D. zabur

28. Lanjutan ayat download soal usbn pai sd 2020adalah . . .

soal us pai sd 2020


29. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
1) berniat dengan khusuk di dalam hati
2) mengucapkan kata-kata diluar bacaan shalat
3) membaca shalawat atas nabi Muhammad SAW
4) mencegah perbuatan keji dan munkar
5) membaca surat al fatihah dengan fasih

Pernyataan di atas yang menunjukkan rukun shalat terdapat pada nomor . . .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 5
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 4 dan 5

30. Makna dari surat al maun menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama diantaranya adalah . . .
A. orang yang tidak shalat
B. orang yang punya sifat sombong
C. orang yang menghardik anak yatim
D. orang yang tidak membayar zakat

31. Pengikut fir'aun menantang untuk lomba ilmu sihir. Mereka berkata "lepaskan tongkatmu karena kami sudah menunjukkan kemampuan untuk menjadikan tali yang berubah menjadi beribu-ribu ular, kau tidak akan mampu melawan kami". Ha . . . ha . . . tanpa berpikir lagi, dilempar ke arena sebuah tongkat, dan dengan izin Allah tongkat tersebut berubah menjadi ular besar yang menghabisi semua ular kecil.

Cerita di atas merupakan peristiwa mu'jizat dari Nabi . . .
A. Ibrahim AS
B. Musa AS
C. Isa AS
D. Muhammad SAW

32. Perhatikan beberapa hikmah ibadah berikut!
1) mencegah perbuatan keji dan munkar
2) meningkatkan empati kepada fakir miskin
3) terbiasa menahan lapar dan dahaga
4) menghindari sikap kikir terhadap orang lain
5) memperbanyak rezeki yang diberikan Allah

Pernyataan di atas yang menunjukkan hikmah sedekah terdapat pada nomor . . .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 4
C. 2, 3 dan 5
D. 2, 4 dan 5

33. Abrahah adalah gubernur dari yaman. Untuk memantapkan kedudukannya, Abrahah mendorong pengembangan agama kristen di yaman. Abrahah menguasai jalur perdagangan di Hijaz, kota mekkah terletak dijalur perdagangan tersebut. Selain menjadi pusat perdagangan yang ramai, kota Mekkah juga memiliki sesuatu yang menjadi daya tarik, yaitu Ka'bah yang setiap tahunnya ramai dikunjungi orang. Hal  tersebutlah yang membuat Abrahah iri dan ingin menghancurkan kota Mekah beserta Ka'bah. Dia melakukan penyerangan ke kota Mekah dengan membawa pasukan yang mengendarai Gajah, dalam perjalanannya menuju Mekah, Abrahah dan pasukkannya melakukan tindakan yang tidak terpuji, yaitu merampas harta benda dan hewan ternak penduduk desa.

Dari wacana di atas, peristiwa yang terjadi bersamaan dengan kelahiran nabi Muhammad SAW adalah . . .
A. penyerangan Abrahah dengan pasukan bergajah ke kota Mekah
B. pengembangan agama kristen oleh gubernur yaman
C. penguasaan jalur perdagangan di Hijaz
D. perampasan harta benda dan hewan ternak penduduk desa

34. Halimah As Sa'diyah adalah pengasuh nabi . . . ketika masih kanak-kanak.
A. Isa AS
B. Ibrahim AS
C. Musa AS
D. Muhammad SAW

35. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Malaikat Jibril
2) Malaikat Mikail
3) Malaikat Syu'ib
4) Malaikat Izrail
5) Malaikat Mikail
6) Malaikat Ilyas

Dari pernyataan di atas, 3 nama malaikat Allah yang benar adalah . . .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 3, 4 dan 5
D. 4, 5 dan 6

36. Perhatikan nama dan tugas malaikat di bawah ini!

download soal us pai sd pdf

Berdasarkan tabel di atas, pasangan nama malaikat dan tugasnya yang benar adalah . . .
A. 1-a, 2-c, 3-b, dan 4-d
B. 1-b, 2-c, 3-d, dan 4-a
C. 1-d, 2-c, 3-b, dan 4-a
D. 1-b, 2-d, 3-a, dan 4-c

37. Makhluk Allah yang ghaib yang diciptakan Allah yang selalu patuh kepada perintah Allah adalah pengertian dari . . .
A. iblis
B. rosul
C. jin
D. malaikat

38. Cermati beberapa pernyataan berikut!
1) beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya
2) tidak meminta pertolongan kepada selain Allah
3) menghormati pendapat orang lain dalam bermusyawarah
4) meyakini tidak ada tuhan yang patut disembah kecuali Allah
5) tidak pernah terlambat datang ke sekolah meskipun rumahnya jauh

Pernyataan di atas yang menunjukkan pesan keimanan Luqman kepada anaknya ditunjukkan oleh nomor . . .
A. 1, 2 dan 4
B. 1, 3 dan 4
C. 2, 3 dan 5
D. 3, 4 dan 5

39. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) niat
2) sujud
3) membaca surat al fatihah
4) salam

Urutan keempat rukun sholat di atas yang benar adalah . . .
A. niat, sujud, salam, membaca, al fatihah
B. niat, sujud, membaca al fatihah, salam
C. niat, membaca al fatihah, salam, sujud
D. niat, membaca al fatihah, sujud, salam

40. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) niat
2) suci dari hadast besar dan kecil
3) islam
4) berakal
5) baligh

Dari pernyataan tersebut yang termasuk dari syarat wajib sholat adalah . . .
A. 1, 2 dan 3
B. 3, 4 dan 5
C. 2, 3 dan 4
D. 1, 3 dan 5

B. Soal Uraian Tertulis

41. Tuliskan 5 hal-hal yang dapat membatalkan sholat!

42. Jelaskan 3 perbedaan nabi dan rosul!

43. Guru membimbing kita agar memiliki perilaku terpuji, diantaranya perilaku santun terhadap siapapun baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Tuliskan 4 contoh perilaku santun terhadap guru!

44. Perhatikan potongan ayat yang di acak di bawah ini!

soal ujian sekolah pai kelas 6 sd pdf

Tulislah ayat tersebut sesuai dengan susunan yang benar!

45. Pak Rahmat tinggal bersama istri, 4 orang anak dan kedua orang tuanya di rumah. Jika pak Rahmat ingin membayar zakat fitrah di masjid, berapa kilogram beras yang harus dikeluarkan oleh pak Rahmad untuk membayar zakat fitrah seluruh anggota keluarganya?

Download Soal US PAI Kelas 6 SD

Soal US PAI Kelas 6 yang terdiri dari 40 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian tertulis dalam format pdf dapat di download pada link tautan berikut ini.


Demikianlah Artikel yang Berjudul Contoh Soal Ujian Sekolah PAI Kelas 6 SD Tahun 2019/2020

Terima kasih sudah membaca artikel ini, semoga informasi tentang contoh soal ujian sekolah kelas 6 ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca di manapun berada.

Artikel yang sedang anda baca ini berjudul Contoh Soal Ujian Sekolah PAI Kelas 6 SD Tahun 2019/2020 dengan alamat link https://www.sanjayaops.com/2019/06/soal-ujian-sekolah-pai-kelas-6.html.